ATECO TANK TEKNOLOJİLERİ MÜH. MAK. MET. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALIŞANLARININ  

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ATECO TANK TEKNOLOJİLERİ MÜH. MAK. MET. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.  Şirketi (İşveren/Şirket”)’nin aydınlatma yükümlülüğü (Kanun md. 10) bulunduğundan bu kapsamda işbu belge ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin (birlikte “Kişisel Veriler”) işlenmesi, veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,

 • İşveren olarak Sosyal Güvenlik, İş Kanunu vs. mevzuattan ve iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması, uygulanması,
 • Şirketimizin tarafınıza bildirim yapabilmesi,
 • Şirket içi sosyal paylaşım amacıyla, (HANGOUT, TEAMWORK CHAT, SLACK) gibi sistemlerde kullanılması ve bu sistemler üzerinden iş süreçlerinin yürütülmesi(masraf, avans, görev, seyahat, eğitim, özel başarı ödülü, satınalma talebi, gelişim formu),
 • Şirket içinde yapılacak duyuru, ilan, kutlama ve temennilerde kullanılması,
 • Sosyal faaliyetler ile şirket etkinliklerinin organize edilebilmesi
 • Eğitim hizmetlerinin planlanması ve sağlanması,
 • Çalışanların yan hak ve menfaatlerinin planlanması ve uygulanması,
 • Çalışan ücretlerinin yönetimi, ücret ve artış oranlarının planlanması, ödemelerin yapılabilmesi,
 • İşveren tarafından bilgi iletişim araçlarının (telefon, bilgisayar, tablet, internet gibi) tahsis edilmesi ve tahsis edilen bilgi iletişim araçlarının Şirket politika ve prosedürlerine uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, telefon görüşme ücretlerinin hesaplanabilmesi,
 • Şirket taşıtları ile bilgi iletişim araçlarının lokasyonunun tespit edilebilmesi,
 • Çalışma sürelerine uyum durumunun izlenmesi,
 • Kariyer yönetimi konusunda çalışanlara destek verilebilmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve uygulanması,
 • İş ve eğitim amaçlı seyahatlerin planlanması ve organize edilmesi,
 • Online haberleşme araçlarının kullanılabilmesi,
 • Bilgi iletişim ağlarında kimlik yönetimi yapılabilmesi, çalışanların bilgiye erişim yetki ve sınırlarının planlanması ve uygulanması,
 • Veri güvenliğinin sağlanması,
 • Sağlık ve güvenlik koşullarının oluşturulması,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesisleri ile demirbaş ve kaynaklarının güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Kurumsal iletişim ve kurumsal sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket hukuki süreçlerinin yürütülmesi, organize edilmesi,
 • Şirketi temsil yetkisinin kısmen veya tamamen devri için düzenlenecek belgelerde kullanılması,
 • Şirket’in tabi olacağı bilgi güvenliği ve diğer yönetim ile derecelendirme sistemlerinin belgelendirme çalışmalarının yapılması ve sonrasında politikaların uygulanması,
 • Etik Kurul/Hat kapsamında bildirilen ihlallerin soruşturulması ve neticelendirilmesi,

amaçları kapsamında yasal mevzuat ile şirket politika ve prosedürleri gereği işlenmekte, saklanmakta ve paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

 1. Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?

Elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

 • Şirketimizin bağlı bulunduğu AKTEK TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ATECO GLOBAL ENDÜSTRİYEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata, ATECO TANK TEKNOLOJİLERİ MÜH. MAK. MET. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.  politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi, ATECO TANK TEKNOLOJİLERİ MÜH. MAK. MET. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.   iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi ile ATECO TANK TEKNOLOJİLERİ MÜH. MAK. MET. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.  kısa, orta ve uzun vadede ticari ve insan kaynakları politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması amacıyla ATECO TANK TEKNOLOJİLERİ MÜH. MAK. MET. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ile;
 • Hizmet ve danışmanlık, tedarik ve satış sözleşmelerinin ifası amacıyla ATECO TANK TEKNOLOJİLERİ MÜH. MAK. MET. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.  bünyesindeki yurtiçi ve yurtdışındaki AKTEK TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ATECO GLOBAL ENDÜSTRİYEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. iştirakleri/ortakları ile;
 • Şirket ticari faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetler kapsamında müşteri, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla;
 • Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve/veya Şirket’in çalışanlara sağlamakta olduğu yan hak ve menfaatlerle ilgili hizmetlerin alınabilmesi amacıyla hizmet alınan firma ve tedarikçilerle paylaşılabilmektedir.
 • Yine kişisel verileriniz, Şirket’in iletişim, hizmet, tedarik ve satış sözleşmeleri kapsamında veya veri saklama ve güvenliği kararları doğrultusunda; kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkeler (Kurul tarafından ilan edilecektir) ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için Kanun’da belirtilen şartlara uyulması kaydıyla ve sadece gerektiğinde, Türkiye dışına aktarılabilecektir.
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz iş başvuru formu, iş görüşmesi, işe başlama aşamasında ve iş sözleşmenizin devamı süresince sizden veya sağladığınız referanslarınız aracılığıyla veya bilgi iletişim araçları vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kanunun 4. Md. deki temel ilkelere uygun olarak Kanunda belirtilen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın veya diğer hallerde açık rızanız alınmak kaydıyla işlenmektedir. Kişisel Verilerinizin açık rıza olmaksızın işlenebileceği hukuki sebepler;

 • Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel veri işlemenin iş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Mevzuat değişiklikleri, işyeri ve İK uygulamaları ile Şirket’in ticari faaliyetleri gereği veri işleme amaçlarında değişiklik olması halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 1. İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

İŞVEREN tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,  işlenmişse bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini isteme, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, dilerseniz www.atecotank.com adresindeki web sitesinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması  https://atecotank.com/kisisel-verilerin-korunmasi/   linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Şirketimiz ve  AKTEK TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ATECO GLOBAL ENDÜSTRİYEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   tarafından kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında bilgiyi tüm çalışanlarımız kendileri dilediği zaman erişim sağlayabildiği “ https://atecotank.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ ” sayfasında yer alan politikalardan bilgi edinebilirler.